Česká asociace cesty čaje Urasenke

 Rezervace na Novoroční slavnost Hatsugama 2017 je zahájena!

Rezer­vaci míst můžete pro­vést zde 

Česká aso­ci­ace cesty čaje Ura­senke

Česká aso­ci­ace cesty čaje Ura­senke pořádá pra­vi­delné stu­dijní schůzky zájemců o Cestu čaje, při nichž se stu­denti pod vede­ním zku­še­ných uči­telů snaží pro­hlou­bit své zna­losti i doved­nosti. Ve spo­lu­práci s Česko-japon­skou spo­leč­ností, Vel­vy­sla­nec­tvím Japon­ska v ČR a dal­šími čes­kými i japon­skými sub­jekty máme řadu dal­ších akti­vit, mezi něž patří třeba před­nášky, veřejné pre­zen­tace čajo­vého obřadu atd. K ode­slání vaší zprávy či dotazu můžete pou­žít  for­mu­lář v sekci „Kon­takt”.