Česká asociace cesty čaje Urasenke

Uncategorized

Gymnázium Litoměřická
0 comments

Stu­denti z Lito­mě­řické opět pijí čaj!

Stejně jako loni jsme i letos v květnu při­ví­tali v našich čajo­vých pro­sto­rách stu­denty z praž­ského Gym­ná­zia Lito­mě­řická. Stu­denti měli mož­nost shléd­nout ukázku tra­diční pří­pravy japon­ského zele­ného čaje  a vyslech­nout výklad o his­to­rii, filo­so­fii i dal­ších aspek­tech čajové cesty. Ochut­nali rov­něž tra­dičně vyrá­běné japon­ské cuk­roví i samotný čaj mačča.

Jsme velice rádi, že loň­ská návštěva u nás byla pro stu­denty nato­lik inspi­ra­tivní a zají­mavá, že se roz­hodli k nám opět zaví­tat.

Dou­fáme, že i v budoucnu budeme mít mož­nost se s nimi opět setkat a o čaji spo­lečně poho­vo­řit.