Česká asociace cesty čaje Urasenke

Browsing category: Uncategorized
Gymnázium Litoměřická
0 comments

Stu­denti z Lito­mě­řické opět pijí čaj!

Stejně jako loni jsme i letos v květnu při­ví­tali v našich čajo­vých pro­sto­rách stu­denty z praž­ského Gym­ná­zia Lito­mě­řická. Stu­denti měli mož­nost shléd­nout ukázku tra­diční pří­pravy japon­ského zele­ného čaje  a vyslech­nout výklad o his­to­rii, filo­so­fii i dal­ších aspek­tech čajové cesty. Ochut­nali rov­něž tra­dičně vyrá­běné japon­ské cuk­roví i samotný čaj mačča.

Jsme velice rádi, že loň­ská návštěva u nás byla pro stu­denty nato­lik inspi­ra­tivní a zají­mavá, že se roz­hodli k nám opět zaví­tat.

Dou­fáme, že i v budoucnu budeme mít mož­nost se s nimi opět setkat a o čaji spo­lečně poho­vo­řit.

rikyuki
0 comments

Návštěva Lon­dýna při pří­le­ži­tosti Riky­uki

Bylo nám potě­še­ním navští­vit v sobotu 28. března 2015 Ura­senke Lon­don Branch při pří­le­ži­tosti Riky­uki, při­po­me­nutí postavy Sen no Rikyua a jeho významu v his­to­rii a vývoji cesty čaje.

Děku­jeme  tímto za vřelé při­ví­tání.

hacugama_2015_2_20150123_1167771220
0 comments

Hacu­gama 2015

Děku­jeme všem návštěv­ní­kům, kteří spolu s námi uví­tali nad­chá­ze­jící nový rok ve zna­mení ovce, při slav­nosti Hacu­gama.

Bylo nám vekým potě­še­ním.

akimatsuri
0 comments

Čaj a cuk­roví pro milov­níky japon­ské kul­tury

Naše stu­dijní sku­pina se v neděli 5. října 2014 zúčast­nila japon­ské slav­nosti Aki­mat­suri na Sta­di­onu Mar­kéta v Praze. Návštěv­ní­kům jsme podá­vali čaj a vlast­no­ručně vyrá­běné japon­ské cuk­roví s náde­chem při­chá­ze­jí­cího pod­zimu.
Děku­jeme vám, že jsme se s vámi mohli při této pří­le­ži­tosti potkat.

DSC02649
0 comments

Raku workshop

Raku“ zna­mená „radost“. Proč je ale právě raku tak radostné? To nám odha­lil kera­mický workshop, kte­rého jsme se jako stu­denti České aso­ci­ace cesty čaje Ura­senke zúčast­nili. Strá­vili jsme cel­kem dva dny v Žac­léři, v osl­ni­vém údolí přímo pod horami, které dělí Čes­kou repub­liku a Pol­sko. Na dva dny jsme se stali stu­denty a poslu­chači paní Ireny Hirai, která spolu se svým man­že­lem zalo­žila v Žac­léři kera­mic­kou dílnu a pec s názvem Asahi.

Po uve­dení do his­to­rie i sou­čas­ných směrů kera­miky raku, která je významná právě pro svět japon­ské cesty čaje, jsme si sami zku­sili neleh­kou úlohu tvůrců. Z kusu zprvu nepod­dajné hlíny jsme nej­prve mode­lo­vali z ruky a poté i na hrn­číř­ském kruhu. Vzhle­dem k naší náklon­nosti k cestě čaje a obdivu ke kera­mice vyu­ží­vané pro čajový obřad, mnozí z nás zku­sili vytvo­řit čajové misky (čawany), ale také menší čajové šálky, tácy na cuk­roví či vázy na kvě­ti­nové deko­race čajové míst­nosti.

Pro mnohé z nás bylo velmi těžké vyrov­nat se s tím, že „hlína má svou paměť“, jak nám často při­po­mí­nala naše uči­telka, paní Hirai, a že uspo­ko­ji­vého výsledku dosáh­neme spíše tak, že ji necháme hovo­řit a budeme jí naslou­chat, než když se jí poku­síme pře­mlu­vit a nási­lím nasmě­ro­vat na naši cestu. A tak jsme chví­lemi zku­sili zavřít oči a bez vidiny pre­ciz­ního výsledku se nechat vést mate­ri­á­lem samot­ným a s podi­vem jsme zjis­tili, že se nám to daří lépe než před­tím.

Naše díla jsme po pře­žahu gla­zo­vali a deko­ro­vali růz­nými druhy oxidů (železa, mědi, kobaltu i dal­ších kovů). A potom nastal samotný výpal raku – pro některé chvíle pravdy, pro jiné chvíle radosti. Do cih­lové pece vyhří­vané ply­nem jsme postupně nasklá­dali naše výtvory a po dosa­žení kýžené tep­loty jsme je zcela roz­žha­vené vyn­da­vali obrov­skými kovo­vými kleš­těmi. Podle vlast­ního uvá­žení a před­stavy o konečné jejich podobě jsme je nechali na vzdu­chu pro­jít pro­ce­sem oxi­dace, anebo jsme je vlo­žili do pilin, kde nastal pro­ces redukce.

A jak to dopadlo? Pro kaž­dého jinak. První výpal raku byl pro nás zkouš­kou. Otes­to­val nás tak, že bychom to ani při nejmen­ším neče­kali. Zjis­tili jsme, že pře­hnaná oče­ká­vání nezku­še­ných učňů nemají v raku své místo, a že pokud „zelená vyjde nako­nec jako čer­vená anebo dokonce jako šedá“, tak se přeci nic neděje. Zjis­tili jsme, že raku je jedno velké pře­kva­pení.

Pře­kva­pení, které nám odkrývá sku­teč­nost, že ne vše si můžeme naplá­no­vat a ne vše musí vyjít vždy podle našich před­stav. Raku je tech­nika, při níž vstou­píme do pro­cesu výpalu a sna­žíme se jej ovliv­nit, avšak ovliv­nit jej můžeme jen do určité míry. Raku nás učí pokoře: pokoře, pocho­pení a tole­ranci. Raku nás učí tomu, že nejsme pány, ale spíše spo­lu­tvůrci a že pří­rodu nemů­žeme spou­tat, ať bychom se sna­žili sebe­víc.

Raku je sku­tečně radost, radost z pře­kva­pení, co krás­ného vznikne ze spo­lu­práce hlíny, lid­ského těla i ducha a ohně.

Děku­jeme paní Ireně Hirai za neza­po­me­nu­tel­nou zku­še­nost kera­mické tvorby i výpalu.

aj_pro_studenty_3_20140520_2080633718
0 comments

Stu­denti pijí čaj!

V pon­dělí 19. května jsme u nás při­ví­tali stu­denty Gym­ná­zia Lito­mě­řická, kteří nás navští­vili v rámci týdne před­sta­vení japon­ské kul­tury a tra­dic pro­bí­ha­jí­cího na jejich škole. Jsme moc rádi, že jsme je mohli pohos­tit v našich čajo­vých míst­nos­tech a poho­vo­řit jim o cestě čaje, filo­so­fie s ní spo­jené a zod­po­vě­dět i zví­davé a zají­mavé otázky.

Velmi děku­jeme za pří­jem­nou návštěvu a těšíme se, že se třeba s někte­rými stu­denty potkáme i při stu­diu Na Můstku!

seki_1_20140125_1281515827
0 comments

Ohléd­nutí za slav­ností Hacu­gama 2014

Třetí led­nový víkend (18. 1. – 19. 1.) pro­běhla v našich pro­sto­rách na Můstku kaž­do­roční čajová slav­nost Hacu­gama – první čaj v novém roce. Během celé udá­losti nás navští­vilo 144 hostů mezi nimiž jsme při­ví­tali i mnohé významné osob­nosti jako jsou vel­vy­sla­nec Japon­ska v České repub­lice s chotí, pre­zi­denti spo­leč­ností T.P.C.A. a KDTEC či před­sta­vi­telé Japon­ských stu­dií FFUK a Česko-japon­ské spo­leč­nosti.

Hosté měli nejen mož­nost oku­sit tra­diční japon­ské cuk­roví hana­bi­ra­moči a zelený práš­kový čaj mačča od spo­leč­nosti Ippodo, ale také vidět ukázku čajové pří­pravy dopro­vá­ze­nou komen­tá­řem o osla­vách nového roku v čajo­vém světě.

Hacu­gama je naší nej­větší čajo­vou udá­lostí v roce a dou­fáme, že potě­šila nejen členy České aso­ci­ace cesty čaje Ura­senke , ale i mnohé návštěv­níky, kteří spo­lečně s námi při­šli při­ví­tat nový rok.

Pře­jeme všem úspěšný rok koně a těšíme se opět na brzké shle­dání u šálku čaje.