Česká asociace cesty čaje Urasenke

Hat­su­gama 2017

Česká aso­ci­ace cesty čaje Ura­senke opět zve všechny pří­z­nivce čaje a japon­ské kul­tury na tra­diční slav­nost Hat­su­gama.V sobotu 21. a v neděli 22. ledna Vás čle­nové České aso­ci­ace cesty čaje pohostí výteč­ným čajem mačča a japon­ským cukro­vím, vyro­be­ným výhradně pro pří­le­ži­tost oslavy nového roku. Hosté si budou moci kromě cuk­roví a čaje vychut­nat i pří­pravu čaje dopro­vá­ze­nou výkla­dem přímo v pro­sto­rách naší čajové míst­nosti, kte­rou najdete na adrese Česko-japon­ské spo­leč­nosti: Na Můstku 8/380, 110 00 Praha 1. (U vchodu pro­síme zazvoňte)

O víkendu 21. – 22. ledna 2017 pro­běhne cel­kem 14 uká­zek pří­pravy čaje, které budou trvat při­bližně jednu hodinu, a kapa­cita každé z nich je 12 hostů. Cena vstu­penky je 199 korun. Svá místa rezer­vujte pro­střed­nic­tvím for­mu­láře na této stránce. (V kalen­dáři musíte najít pří­slušné datum pro poža­do­va­nou rezer­vaci, pokud si tedy rezer­vu­jete místo s vel­kým před­sti­hem, nezapo­meňte nalis­to­vat Leden/January)

Platbu je nutné uhra­dit pře­dem v hoto­vosti! Učiňte tak pro­sím v pro­sto­rách Ura­senke – c/o Česko-japon­ské spo­leč­nosti libo­volný čtvr­tek v době 10:00 – 14:00 nebo 18:00–21:00.

Při rezer­vaci uveďte do zprávy, který čtvr­tek se budete moci zasta­vit a uhra­dit platbu.

Rezer­vace vstu­pe­nek je možná do 19. 1. 2017.

Ura­senke Tan­ko­kai Czech Asso­ci­ation is invi­ting all lovers of tea and Japa­nese cul­ture to the tra­di­ti­o­nal New Year cele­bration Hat­su­gama which will be held on Satur­day the 21st and Sun­day the 22nd of Janu­ary. Our mem­bers will be offe­ring all visi­tors deli­ci­ous matcha tea and Japa­nese sweets made espe­ci­ally for this occasion. Besi­des the tea and sweets, the guests will also be able to enjoy a tea pre­sen­tation with com­men­tary right in our tea rooms which are to be found at the add­ress: Na Můstku 380/8 110 00 Praha 1 (buz­zer at the main ent­rance door).

On the wee­kend of 21st-22nd Janu­ary there will be 14 tea pre­sen­tati­ons which will last appro­xi­ma­tely 1 hour each. Capa­city is 12 peo­ple for 1 sea­ting. Ticket price is 199 Czk. You can make your reservation here by fil­ling out the reservation form.