Česká asociace cesty čaje Urasenke

Kon­takt

Česká aso­ci­ace cesty čaje Ura­senke pořádá pra­vi­delné stu­dijní schůzky zájemců o Cestu čaje, při nichž se stu­denti pod vede­ním zku­še­ných uči­telů snaží pro­hlou­bit své zna­losti i doved­nosti. Ve spo­lu­práci s Česko-japon­skou spo­leč­ností, Vel­vy­sla­nec­tvím Japon­ska v ČR a dal­šími čes­kými i japon­skými sub­jekty máme řadu dal­ších akti­vit, mezi něž patří třeba před­nášky, veřejné pre­zen­tace čajo­vého obřadu atd. V pří­padě potřeby či zájmu o naše služby nás las­kavě kon­tak­tujte. K ode­slání vaší zprávy či dotazu můžete pou­žít  for­mu­lář na této stránce.

Pokud máte zájem o zku­šební výu­ko­vou hodinu, pou­žijte pro­sím tento for­mu­lář na stránce „Stu­dium”.

Česko-japon­ská spo­leč­nost
Ura­senke Praha
Na Můstku 8/380
110 00 Praha 1

Tele­fon: +420 224 216 032 (pouze ve čtvr­tek 10:00 – 14:00 a 18:00 – 21:00)
Email:    info@urasenkepraha.org
Web:      www.urasenkepraha.org

Došlo k chybě při odeslání formuláře.

Díky! Váš email byl úspěšně odeslán. Brzy Vás budeme kontaktovat.

Nezapomněli jste zadat své jméno? Zkontrolujte prosím e-mailovou adresu. Nezapomněli jste napsat svou zprávu?