Česká asociace cesty čaje Urasenke

aj_pro_studenty_3_20140520_2080633718
0 comments

Stu­denti pijí čaj!

V pon­dělí 19. května jsme u nás při­ví­tali stu­denty Gym­ná­zia Lito­mě­řická, kteří nás navští­vili v rámci týdne před­sta­vení japon­ské kul­tury a tra­dic pro­bí­ha­jí­cího na jejich škole. Jsme moc rádi, že jsme je mohli pohos­tit v našich čajo­vých míst­nos­tech a poho­vo­řit jim o cestě čaje, filo­so­fie s ní spo­jené a zod­po­vě­dět i zví­davé a zají­mavé otázky.

Velmi děku­jeme za pří­jem­nou návštěvu a těšíme se, že se třeba s někte­rými stu­denty potkáme i při stu­diu Na Můstku!

Leave A Comment