Česká asociace cesty čaje Urasenke

Stu­dium

Zau­jala vás naše čin­nost a rádi byste se stali stu­den­tem cesty čaje? Chcete vědět jak stu­dium pro­bíhá? Váž­ným zájem­cům o stu­dium nabí­zíme mož­nost zúčast­nit se naší výu­kové hodiny. Pokud nad stu­diem uva­žu­jete, můžete vypl­nit for­mu­lář níže. Pokud Vás zajímá spíše ukázka čajo­vého setkání a základní sezná­mení s ces­tou čaje, moc rádi se s Vámi potkáme na některé z našich akti­vit pro veřej­nost.

Více se o prů­běhu stu­dia dozvíte také v článku „jak pro­bíhá výuka”. 

Postup pro vážné zájemce o studium

  • Nej­prve si zare­zer­vujte své místo na výu­kové hodině, která pro­bíhá každý čtvr­tek dopo­ledne od 10.00 do 14.00 a večer od 18.00 do 21.00. Rezer­vaci pro­sím pro­veďte mini­málně 2 dny před plá­no­va­nou návště­vou, a to přímo vypl­ně­ním for­mu­láře na této stránce.
  • Počkejte na odpo­věď s potvr­ze­ním data a času vaší návštěvy.
  • Na výuku přijďte v poho­dl­ném oble­čení a vez­měte si s sebou bílé ponožky (na pře­vle­čení).

 

Popla­tek za návštěvu je 200 Kč (v ceně je zahr­nuto cuk­roví a čaj matcha). V pří­padě, že se roz­hod­nete stát se stu­den­tem do tří měsíců od vaší návštěvy, je tato částka vratná.

kontaktní formulář

Zde můžete vypl­nit při­hlášku na zku­šební vyu­čo­vací hodinu. Pole ozna­čená hvěz­dič­kou jsou povinná. Těšíme se na Vás!

Pro­síme pouze vážné zájemce – tyto hodiny neslouží pro ukázky veřej­nosti, nebo jako pre­zen­tace!

Jméno*

Pří­jmení*

E-mail*

Tele­fon*

Adresa

Datum návštěvy (RRRR-MM-DD)*
Pozor zku­šební výu­kové hodiny pro­bí­hají POUZE ve čtvr­tek!

Čas*
 10 – 14 hodin 18 – 21 hodin

Jak jste se o nás dozvě­děli?

Poznámka