Česká asociace cesty čaje Urasenke

Smysl cesty čaje

Nau­čit se lépe vychá­zet s lidmi, nau­čit se dívat na svět kolem ote­vře­nýma očima a vní­mat to, kolem čeho vět­šina lidí chodí bez povšim­nutí. Nau­čit se vní­mat krásu zdán­livě oby­čej­ných věcí a situ­ací, nau­čit se zachy­tit a užít si kaž­dičký neo­pa­ko­va­telný oka­mžik našeho života. O smyslu stu­dia by se dala napsat celá kniha a je velmi obtížné veš­keré pří­nosy stu­dia vysvět­lit. Japonci říkají: „Nauč se základy a ote­vře se ti cesta.”

Jakmile začnete stu­do­vat, začne se i Vám Vaše cesta ote­ví­rat a začnete být schopni vní­mat, co vše Vám stu­dium dává.

Přesto, nebo právě proto, může pod­statu stu­dia Cesty čaje každý vidět někde jinde. Pro někoho to může být zvlád­nutí vlastní tech­niky pří­pravy čaje a schop­nost pohos­tit tímto způ­so­bem své přá­tele. Pro někoho je to způ­sob odpo­činku, rela­xace a vyvá­žení svého uspě­cha­ného všed­ního života. Může to být i zlep­šení schop­nosti ovlá­dat se, být trpě­livý, nau­čit se dělat věci naplno a poctivě.