Česká asociace cesty čaje Urasenke

Jak pro­bíhá výuka

V Japon­sku je uží­ván výraz mina­rai – čili učení se pozo­ro­vá­ním a i toto je pod­statná část učeb­ního pro­cesu. Uči­tel u kaž­dého stu­denta indi­vi­du­álně roz­víjí jeho schop­nosti a zna­losti. Opa­ko­vá­ním se stu­denti snaží zvlád­nout jed­not­livé tech­nické úkony a postupně je zdo­ko­na­lo­vat. Záro­veň se postupně učí novým a novým dru­hům pří­pravy.

Běžná výuka pro­bíhá v čajové míst­nosti, kde je něko­lik různě pokro­či­lých stu­dentů a uči­tel, který hodinu vede. Stu­denti se vět­ši­nou stří­dají v rolích hos­ti­tele a hostů. Někteří z nich mnohdy jen sedí a v roli „diváků” vše sle­dují.

Ze začátku se nový stu­dent učí základ­ním pra­vi­dlům cho­vání v čajové míst­nosti a roli hosta. Postupně se učí při­pra­vo­vat čajo­vou míst­nost pro čajové setkání, při­pra­vo­vat a uklí­zet potřebné náčiní. Stu­dent se učí správné mani­pu­laci s náči­ním a prv­ním základ­ním úko­nům, které jsou poz­ději sou­částí pří­pravy čaje.

Po zvlád­nutí nej­jed­no­duš­šího typu pří­pravy čaje se pak postupně věnuje dal­ším typům pří­prav. Výuka pro­bíhá for­mou sle­do­vání práce a cho­vání pokro­či­lej­ších stu­dentů a záro­veň prak­ti­ko­vá­ním toho, co stu­den­tovi uči­tel vysvětlí.

Nejen stu­dium tech­niky pří­pravy čaje, ale i his­to­rie a filo­so­fie

Sou­částí stu­dia je nejen stu­dium vlastní tech­niky pří­pravy a čajové etiky, ale i stu­dium his­to­rie spjaté s tímto tra­dič­ním umě­ním, stu­dium roz­sáh­lého, kom­plex­ního filo­so­fic­kého kon­ceptu Cesty čaje, stu­dium mnoha oblastí, které jsou s pří­pra­vou čaje spjaty (kera­mika, aran­žo­vání kvě­tin, kali­gra­fie, pří­prava cuk­roví atd.). V nepo­slední řadě je to pak osvo­jo­vání si řady důle­ži­tých morál­ních prin­cipů a cosi, co snad lze nazvat „kul­ti­vací našeho lid­ství”.

Jak dlouho trvá stu­dium Cesty čaje?

Stu­dium Cesty čaje může před­sta­vo­vat sku­tečně celo­ži­votní cestu a stále se budete mít co učit. Jinak pro Vaši základní před­stavu začá­teč­ní­kům trvá něko­lik měsíců než zvlád­nou základní doved­nosti hosta a základní pra­vi­dla cho­vání v čajové míst­nosti. Po při­bližně půl roce jsou naši stu­denti schopni sami zvlád­nout nej­jed­no­dušší typ pří­pravy čaje. Pak se dál učí dal­ším typům pří­prav a zdo­ko­na­lují již nabyté zna­losti a schop­nosti. Mimo vlastní stu­dium tech­niky pří­pravy čaje se stu­dent věnuje mnoha dal­ším oblas­tem.