Česká asociace cesty čaje Urasenke

seki_1_20140125_1281515827
0 comments

Ohléd­nutí za slav­ností Hacu­gama 2014

Třetí led­nový víkend (18. 1. – 19. 1.) pro­běhla v našich pro­sto­rách na Můstku kaž­do­roční čajová slav­nost Hacu­gama – první čaj v novém roce. Během celé udá­losti nás navští­vilo 144 hostů mezi nimiž jsme při­ví­tali i mnohé významné osob­nosti jako jsou vel­vy­sla­nec Japon­ska v České repub­lice s chotí, pre­zi­denti spo­leč­ností T.P.C.A. a KDTEC či před­sta­vi­telé Japon­ských stu­dií FFUK a Česko-japon­ské spo­leč­nosti.

Hosté měli nejen mož­nost oku­sit tra­diční japon­ské cuk­roví hana­bi­ra­moči a zelený práš­kový čaj mačča od spo­leč­nosti Ippodo, ale také vidět ukázku čajové pří­pravy dopro­vá­ze­nou komen­tá­řem o osla­vách nového roku v čajo­vém světě.

Hacu­gama je naší nej­větší čajo­vou udá­lostí v roce a dou­fáme, že potě­šila nejen členy České aso­ci­ace cesty čaje Ura­senke , ale i mnohé návštěv­níky, kteří spo­lečně s námi při­šli při­ví­tat nový rok.

Pře­jeme všem úspěšný rok koně a těšíme se opět na brzké shle­dání u šálku čaje.

Leave A Comment