Česká asociace cesty čaje Urasenke

Cesta čaje

wa, kei, sei, džaku

Stu­dium Cesty čaje, Chado, je úko­lem na celý život a je také zrca­dlení běhu života.Čtěte více

Jak pro­bíhá výuka

V Japon­sku je uží­ván výraz mina­rai – čili učení se pozo­ro­vá­ním a i toto jeČtěte více

Smysl cesty čaje

Nau­čit se lépe vychá­zet s lidmi, nau­čit se dívat na svět kolem ote­vře­nýma očima aČtěte více

Tra­dice

Tra­dice „Cesty čaje” školy Ura­senke vychází z prin­cipů, které v 16. sto­letí for­mu­lo­val nej­větší zČtěte více